ALGEMENE VOORWAARDEN

1 : Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, brengt de aanvaarding van de offerte door de klant zijn toetreding mee tot deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen het lastenboek of algemene voorwaarden van de klant en de huidige algemene voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

2 : Aanbod – aanvaarding
2.1. De bestekken en de prijsaanbiedingen, die aan de klant worden overgemaakt, zijn 30 dagen geldig, en dit voor uitvoering binnen de drie maanden te rekenen vanaf de offertedatum.
2.2. De aangeduide prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende materiaalkoersen, in het bijzonder de huidige staalprijs, loontarieven, sociale lasten, taksen en vervoerskosten. In geval deze wijzigingen zouden ondergaan, behoudt de Tom Bleys Woningventilatie BVBA zich het recht voor een evenredige aanpassing van de prijs te doen. Hetzelfde geldt voor elke wijziging aan de oorspronkelijke beschrijving der bestelde werken of meerwerken, zelfs al werden deze niet schriftelijk vastgelegd.

3 : Termijn
Leverings- en uitvoeringstermijnen worden gegeven ten titel van inlichting. Het leveren van goederen en/of prestaties op een latere datum dan de voorziene datum voor levering en/of prestaties kan, wanneer dit niet te wijten is aan de kwade trouw van Tom Bleys Woningventilatie BVBA nooit een reden tot annulering of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.

4 : Betaling
4.1. Alle facturen zijn te betalen op de maatschappelijke zetel van Tom Bleys Woningventilatie BVBA. De facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.2. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd aan Tom Bleys
Woningventilatie BVBA. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar.
4.3. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de vervaldag aan Tom Bleys Woningventilatie BVBA een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van tien procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 EUR.
4.4. Tom Bleys Woningventilatie BVBA houdt zich bovendien het recht voor om de levering en/of de werken op te schorten tot wanneer de facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de klant en onverminderd het recht om terugbetaling te eisen van de opgelopen kosten en schade. Zulke opschorting kan tussenkomen indien de betaling niet is geschied binnen de 48 uur na het versturen van een ingebrekestelling.
4.6. Indien de facturen binnen de acht kalenderdagen na de opschorting van de werken door Tom Bleys Woningventilatie BVBA onbetaald blijven, houdt deze zich het recht voor de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke toelating en zonder afbreuk aan het recht om terugbetaling van de opgelopen kosten en geleden schade te vorderen.

5 : Overdracht van eigendom en risico’s
5.1. De eigendom van de goederen en materialen worden aan de klant overgedragen nadat de prijs integraal is betaald.
5.2. In afwijking van artikel 1788 van het Burgerlijk Wetboek, komt de overdracht van de risico’s aan de klant tot stand vanaf de levering van de goederen op de werf of de afhaling van de goederen door de klant.
5.3. De klant neemt vanaf de levering de bewaking van de materialen en de goederen op zich, en is verantwoordelijk voor de opgelopen schade (hierin begrepen diefstallen, verdwijningen of gelijk welke beschadigingen).

6 : Opzegging / ontbinding van de overeenkomst
Ingeval van verbreking of opzegging van de overeenkomst door de klant, is de klant een forfaitair vastgestelde vergoeding verschuldigd van 25 % van de
overeengekomen prijs. Wanneer de werken reeds in uitvoering zijn is de prijs der uitgevoerde werken verschuldigd, vermeerderd met 25 % op de prijs van de nietuitgevoerde werken. Indien Tom Bleys Woningventilatie BVBA kan aantonen dat hij door deze verbreking een grotere schade heeft geleden, is de klant deze hogere schadevergoeding verschuldigd.

7 : Aanvaarding – waarborg
7.1. Bij aanneming van werken geldt voor gebreken, zoals bedoeld in art. 1792 B.W. een 10-jarige garantie. Andere zichtbare gebreken dienen binnen de 8 dagen na uitvoering per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan Tom Bleys Woningventilatie BVBA, zo niet worden deze geacht te zijn aanvaard.
Voor de andere dan de in art. 1792 BW verborgen gebreken geldt een garantietermijn van 2 jaar vanaf oplevering, onder voorwaarde van een oordeelkundig en normaal gebruik. Deze gebreken dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de 14 dagen na ontdekking van het gebrek.
7.2. Bij verkoop is de klant verplicht om de bestelde goederen in ontvangst te nemen, te controleren, na te kijken of deze al dan niet conform zijn met de geplaatste bestelling en vrij zijn van zichtbare gebreken en dit op de dag van de levering. De niet-conformiteit of de zichtbare gebreken dienen gemeld te worden aan Tom Bleys Woningventilatie BVBA binnen de 2 werkdagen na levering bij aangetekend schrijven.
Het bewerken en plaatsen van de geleverde goederen houdt echter de definitieve en onherroepelijke aanvaarding in.
Verborgen gebreken dienen te worden gemeld door de klant per aangetekend schrijven binnen de twee maanden na manifestatie van het gebrek, zoniet worden deze geacht te zijn aanvaard. Er geldt een garantietermijn van twee jaar na levering voor verborgen gebreken onder voorwaarde van een oordeelkundig en normaal gebruik.
7.3. Alle voornoemde klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

8 : Professionele burgerlijke aansprakelijkheid
8.1. De klant verbindt er zich toe om de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen te nemen of te laten nemen door de bewoners van het gebouw, met name door in de werkzone geen waardevol meubilair te plaatsen of door de bescherming ervan te verzekeren indien dit niet kan worden verplaatst. De klant kijkt er eveneens op toe zijn waardevolle voorwerpen op een veilige plaats op te bergen.
8.2. Elk ongeval dient binnen de 24 uur vanaf het plaatsvinden ervan onmiddellijk per telefoon te worden aangegeven en bevestigd per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan dergelijke aangifte binnen een termijn van 24 uur, zal de klant niet meer het recht hebben zich tot Tom Bleys Woningventilatie BVBA te wenden.
8.3. De aansprakelijkheid van Tom Bleys Woningventilatie BVBA is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de verzekeringsdekking.

9 : Bouwvergunning
De klant verklaart dat de bestelde werken, indien nodig, vergund zijn conform de wettelijk bepalingen. Tom Bleys Woningventilatie BVBA kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het afwezig zijn van een bouwvergunning.

10 : Klachten
Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. Deze klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

11 : Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
11.1. De verhouding tussen de Tom Bleys Woningventilatie BVBA en de klant is onderworpen aan het Belgische recht, ongeacht welke de nationaliteit van de
partijen is.
11.2. Alle geschillen dienen onderworpen te worden aan het Vredegerecht te Heist-op-den-Berg en de Rechtbanken van Mechelen, zonder dat deze
bevoegdheidsclausule aan de Tom Bleys Woningventilatie BVBA kan worden tegengeworpen.